ವಾಚನಾಲಯ

ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ೧೦೦ ಮಕ್ಕಳು ಕುಳಿತು ಓದಬಹುದಾದ ವಿಶಾಲವಾದ ಗ್ರಂಥಾಲಯವಿದೆ. ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿ ತರಗತಿಗಳಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Highslide for Wordpress Plugin