ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ

ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ  ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 5 ನೇತರಗತಿಯಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರಗತಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.

Highslide for Wordpress Plugin